Історія

 Історичний нарис

Підготовка інженерів-механіків в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя здійснюється на механіко-технологічному факультеті і сягає часів середини 60-тих років 20-го століття.

Юридичний статус, як механіко-технологічний, факультет отримав в період реорганізації структури Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту (наказ № 87-10 від 15 липня 1988 р.).

Першим деканом механіко-технологічного факультету з 15 листопада 1988 р. Вченою радою Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту був обраний провідний науковець, організатор навчального процесу, к.т.н., доцент, завідувач кафедри верстатів та інструментів Дубиняк Степан Андрійович, а заступниками декана – к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування Паливода Юрій Євгенович та  к.т.н., доцент цієї ж кафедри Дичковський Михайло Григорович.

Завдяки наполегливості та працездатності декана С.А. Дубиняка на кафедрах факультету оновлювалась та модернізовувалась матеріально-технічна база, яка успішно використовувалась як в навчальному процесі, так і в науково-дослідній роботі, створювались спеціалізовані лабораторії.

Так, старший викладач кафедри металорізальних верстатів Рожук С.Г. створив лабораторію із взаємозамінності та метрології – одну з найбільш оснащених на той час серед вузівських лабораторій регіону. В цей же час були організовані сучасні лабораторії проектування різального інструменту, теорії різання, інтегральна міжкафедральна лабораторія машин і обладнання металообробних підприємств. Значний вклад в  їх організацію внесли старші викладачі Назаревич Б.І., Шарик М.В., Кузьмін М.І., Дубецький І.Д., Мокрицький І.Д., проф. Кривий П.Д.

На факультеті продовжилась підготовка висококваліфікованих фахівців з спеціальностей “Технологія машинобудування” та “Верстати та інструменти”.

Базовими кафедрами факультету були випускові кафедри: технології машинобудування і верстатів та інструментів, які очолювали провідні науковці та організатори навчального процесу д.т.н. Гевко Б.М. та к.т.н. Дубиняк С.А.

Після створення на виробничих площах ВАТ “Тернопільський комбайновий завод” (ТКЗ)  філіалу кафедри технології машинобудування в 1987 р. організовується власне кафедра технології машинобудування на виробництві, аудиторний фонд якої складав більше 1,5 тис. квадратних метрів площ. Значний вклад в розбудову кафедри внесли проф.Гевко Б.М., колишній генеральний директор ВАТ “ТКЗ” та за сумісництвом завідувач філіалу кафедри на виробництві Данильченко М.Г.

Реалізація таких організаційних заходів на факультеті дала можливість проводити підготовку фахівців в умовах діючого виробництва. На виробничі площі підприємства  були винесені лабораторно-практичні заняття з дисциплін “Технологія машинобудування”, “ Проектування та виробництво заготовок”, “Проектування технологічного оснащення”, “Технологія автоматизованого виробництва”, “Розробка технологічних процесів на верстатах з ЧПК”, “Проектування механо-складальних цехів та ін. До навчального процесу залучались провідні виробничники, такі як генеральний директор Данильченко М.Г., головний інженер Калайджан О.С., технічний директор Маланчин А.М., заступник технічного директора Мартиненко В.Я. та інші.

Завдяки наполегливій праці з вдосконалення фахової підготовки інженерів та створення сучасної матеріальної бази кафедри на виробництві, організації науково-методичного забезпечення навчального процесу в 1991 р. філіал кафедри технології машинобудування на ВАТ “ТКЗ” зайняв друге місце у Республіканському конкурсі-огляді на кращий філіал кафедри на виробництві.

В зв`язку з успішною роботою із створення кафедри на виробництві наказом директора Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту працівники кафедри технології машинобудування проф. Гевко Б.М., доц. Закалов О.В., та ст. викладач Бойко М.В. були нагороджені почесними грамотами, їм була оголошена подяка.

З метою швидшої адаптації молодих спеціалістів на виробництві та організації безпечних умов праці під керівництвом ст. викладача Бойка М.В. була створена зразкова спеціалізована лабораторія охорони праці та безпеки життєдіяльності, яка стала обласним консультативним пунктом підвищення кваліфікації працівників з цих питань.

Тернопільський приладобудівний інститут

В березні 1991 р. згідно Постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створюється Тернопільський приладобудівний інститут. На виконання вказаної Постанови, ректором проф. Шаблієм О.М. створюються інститутські управлінські структури, в зв`язку з чим ряд працівників механіко-технологічного факультету переводяться на керівні посади.

Так, декан факультету проф. Дубиняк С.А. призначається на посаду проректора з навчальної роботи, зав. кафедрою технології машинобудування проф. Гевко Б.М. призначається на посаду проректора з наукової роботи. З восьми членів новоствореного ректорату п`ять – співробітники факультету.

З травня 1991 р. Вченою Радою університету деканом механіко-технологічного факультету обирається к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування Паливода Ю.Є.

Навчальний процес на механіко-технологічному факультеті в період створення приладобудівного інституту забезпечувався кафедрами технології машинобудування (зав. кафедрою проф. Гевко Б.М.), верстатів та інструментів (зав. кафедрою проф. Дубиняк С.А.), нарисної геометрії та графіки (зав.кафедрою доц. Милик М.П.), технічної механіки (зав. кафедрою доц. Гладьо Б.М.). Факультету підпорядковувались лабораторія систем автоматизованого проектування машинобудування та інтегральна лабораторія машин і обладнання машинобудівних підприємств.

На посадах заступників декана механіко-технологічного факультету працювали в свій час працювали доц. Оксентюк А.О., доц. Гурей І.В., доц. Шанайда В.В., доц. Лещук Р.Я. На даний час обов`язки заступника декана факультету виконує асистент  кафедри Автомобілів Тесля В.О.

Організаціно-методичну роботу деканату забезпечують методист першої категорії Шимків Н.П. та диспетчер Чернецька З.С.

З 1990 р. на факультеті розширилася номенклатура спеціальностей підготовки фахівців. Так, в 1991 р.  створюється матеріально-технічна база і кадрове забезпечення  для навчання студентів по спеціальності “Економіка і управління в машинобудуванні”, а в 1995 р. в зв`язку з збільшенням контингенту студентів, даний напрям підготовки передається на спеціально створений факультет управління і бізнесу у виробництві.

В 1997 на факультеті ліцензована спеціальність “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”. Базовою кафедрою цієї спеціальності стає кафедра технічної механіки та сільськогосподарського виробництва, яку з 1990 р. очолює д.т.н., проф., академік Академії інженерних наук, Заслужений працівник освіти України Рибак Т.І.

На факультеті підготовлено більше 4 тисяч фахівців інженерного напряму.

Згідно ухвали Вченої Ради університету від 23 жовтня 2007 р. та наказу ректора № 455-01 від 31 жовтня 2007 р. з 1 січня 2008 р.  до структури механіко-технологічного факультету входять: кафедра технології машинобудування (зав. кафедрою д.т.н., заслужений винахідник України, академік інженерної академії України, академік Люблінського відділення Польської академії наук проф. Гевко Б.М.); кафедра комп`ютерних технологій в машинобудуванні (зав. кафедрою д.т.н., член-кореспондент інженерної академії  України проф. Пилипець М.І.); кафедра конструювання верстатів, інструментів і машин (зав. кафедрою д.т.н., академік Української академії економічної кібернетики проф. Луців І.В.); кафедра технології та обладнання зварювального виробництва  (зав. кафедрою, к.т.н., доц. Татарин Б.П.); кафедра матеріалознавства (зав. кафедрою д.т.н., Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент інженерної академії  України, проф. Ясній П.В.

Механіко-технологічний факультет забезпечує підготовку фахівців в галузі машинобудування та матеріалообробки з напрямів “Інженерна механіка” та “Зварювання” зі спеціальностей “Технологія машинобудування” (із спеціалізаціями “Комп`ютерні технології в машинобудуванні” та “Технологія ремонту і технічний сервіс автомобілів”); “Металорізальні верстати та системи” (з спеціалізацією “Комп`ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання”); “Технологія та устаткування зварювання”. Студенти факультету здобувають кваліфікації бакалавра, спеціаліста та магістра. Навчальний процес здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, на факультеті створена сучасна матеріально-технічна база. Навчальні плани передбачають глибоке освоєння фундаментальних, загально-інженерних та спеціальних дисциплін. Передбачена можливість викладання дисциплін за вибором студентів. Крім цього, структура навчальних планів передбачає наскрізну  комп`ютерну та економічну підготовку, поглиблене вивчення іноземних мов. Навчальні плани інтегровані з програмами підготовки молодших спеціалістів в Тернопільському, Гусятинському та Зборівському технічних коледжах ТДТУ. Така система адаптації навчального процесу в структурних підрозділах до підготовки фахівців в університеті дає можливість випускникам коледжів продовжувати навчання на механіко-технологічному факультеті для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за скороченими термінами підготовки.

Механіко-технологічний факультет є активним учасником реалізації регіональної довготривалої програми “Взаємодія вищих закладів освіти західних областей з закладами освіти АР Крим та ВМФ збройних сил України”. Починаючи з 1996-1997 навчального року з Кримського регіону здійснюється щорічний набір студентів на факультет. Автором і відповідальним виконавцем даної програми є зав. кафедрою технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування д.т.н., проф. Рибак Т.І.

Навчально-науково-виробничий комплекс “Світло

З метою прийому в університет обдарованої і професійно орієнтованої молоді в 1994 р. на факультеті вперше створено навчально-науково-виробничий комплекс “Світло”, до складу якого ввійшли  Тернопільський приладобудівний інститут (нині ТДТУ), ВАТ “Ватра” та Тернопільський технічний ліцей. На даний час факультет співпрацює з такими комплексами як “Агромаш”, “Достаток”, “Еліт” та ін., до складу яких, крім закладів освіти входять машинобудівні заводи західного регіону України: ВАТ “Львівсільмаш”, ВАТ Тернопільський комбайновий завод, ВАТ “Коломиясільмаш” та ін., на яких студенти проходять виробничі практики, вибирають тематику дипломного і курсового проектування, пов`язану з вирішенням технічних завдань при проектуванні та виготовленні продукції. Підприємства-учасники комплексів забезпечують працевлаштування молодих спеціалістів.
Організація навчального процесу на факультеті передбачає поряд з високою професійною підготовкою забезпечення поглибленого вивчення фундаментальних дисциплін, підвищення рівня комп`ютерної підготовки, неперервної економічної освіти і вивчення основ бізнесу, гуманізації та гуманітаризації навчального і виховного процесу. Навчальний процес на факультеті інтегрований з науковими дослідженнями.

На механіко-технологічному факультеті діє цілий ряд наукових шкіл, які мають значні здобутки у вирішенні фундаментальних та прикладних проблем у галузі машинобудування.

Перевагою на факультеті та в університеті є наукова школа, яка створена Заслуженим винахідником України, академіком інженерної академії України, д.т.н., професором Гевком Б.М. “Розробка методів підвищення технологічних параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів”, яка заснована в 1988 р. і до складу якої входить 4 доктори наук та 15 кандидатів наук. За час існування школи підготовлено два доктори наук та двадцять кандидатів наук, серед них наші працівники д.т.н., проф. Рогатинський Р.М., д.т.н., проф. Пилипець М.І., к.т.н., доц. Ткаченко І.Г., к.т.н., доц. Пік А.І., к.т.н., доц. Капаціла Ю.Б., к.т.н., доц. Данильченко Л.М., к.т.н., доц. Лещук Р.Я., к.т.н., доц. Радик Д.Л. та ін.

Основними науковими результатами даної школи є вдосконалена прикладна теорія пружності для створення ресурсоощадних технологій при виготовленні навивних заготовок; оптимізація конструктивних параметрів гвинтових конвеєрів з покращеними техніко-економічними показниками на основі нелінійного програмування; розроблена методологія проектування нових прогресивних технологій виготовлення циліндричних і профільних заготовок.

Важливе місце серед наукових шкіл університету займає школа, яка створена Заслуженим винахідником України, академіком АН вищої школи України, д.т.н., проф. Нагорняком С.Г. “Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів”, яка створена у 1991 р., і до складу якої входять 4 доктори наук і 11 кандидатів наук, серед яких д.т.н., проф. Луців І.В., д.т.н., проф. Данильченко Ю.М., к.т.н., доц. Зеленський К.В., к.т.н., доц. Шанайда В.В., к.т.н., доц. Зінь М.М., к.т.н., доц. Брощак І.І., к.т.н., доц. Данилишин Г.М. Школою підготовлено 4 доктори наук.

До важливих розробок цієї школа належать прогресивні конструкції багатолезового верстатно-інструментального оснащення для обробки поверхонь обертання; високошвидкісні шпиндельні вузли; нові конструкції металорізальних інструментів; автоматичні безступеневі інерційні трансформатори моменту; ефективні способи розрізки трубчастих заготовок; нові високоточні запобіжні механізми для захисту технологічного обладнання від перевантажень і поломок.

Після смерті проф. Нагорняка С.Г. з 2007 р. школу очолив д.т.н., проф. Луців І.В.

В 1987 р. створена наукова школа під керівництвом Заслуженого працівника освіти України, д.т.н., проф. Рибака Т.І. “Критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу роботи основних утримувальних конструкцій сільськогосподарських машин”, якою підготовлено 2 доктори  і 11 кандидатів наук, серед яких д.т.н., проф. Мартиненко В.Я., к.т.н., доц. Костюк В.М., к.т.н., доц. Хомик Н.І., к.т.н., доц. Попович П.В., к.т.н., Доц. Олексюк В., к.т.н., доц. Сташків М.Я., к.т.н., доц. Бабій А.В.

В результаті наукової діяльності цієї школи  систематизовано процес експлуатаційної навантаженості елементів рам мобільних сільськогосподарських машин з врахуванням нестаціонарного характеру параметрів навантаженості  шляхом модифікування автомоделі процесу накопичення експлуатаційних пошкоджень; на основі використання результатів автокореляційного та спектрального аналізу; аналітично описана структура процесу експлуатаційної навантаженості елементів металоконструкції в типових режимах роботи машини і встановлено статистичні характеристики процесу.

З 1990 р. на кафедрі матеріалознавства під керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., проф. Яснія П.В. діє наукова школа “Розробка методів прогнозування і підвищення стримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій“, до складу якої входять 1 доктор і 8 кандидатів наук.

Основні результати роботи школи – розроблено методи оцінки тріщиностійкості і довговічності матеріалів за наявністю тріщин з урахуванням впливу попереднього одноразового і циклічного навантажування; розроблено фізично обґрунтовані методики прогнозування динамічної повзучості алюмінієвих сплавів в умовах сумісної дії статичного і низькоамплітудного циклічного навантаження.

На кафедрі технології та обладнання зварювального виробництва розвивається наукова школа під керівництвом д.т.н., проф. Пульки Ч.В. з проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій при розробці нових технологічних процесів та відновленні спрацьованих деталей машин.

Вчені ради для захисту дисертацій

На механіко-технологічному факультеті функціонують три вчені ради для захисту дисертацій:

спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спец. 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” (голова ради д.т.н., проф. Рибак Т.І., вчений секретар к.т.н., доц. Попович П.В.;
спеціалізована рада К58.05.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.: 01.02.04 – механіка деформівного  твердого тіла (з технічних наук); 01.05.02 – математичне моделювання і обчисленні методи  (з технічних наук) (голова ради д.т.н., проф. Ясній П.В., вчений секретар к.т.н., доц. Гладьо В.Б.);
спеціалізована рада К58.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.: 05.02.08 – “Технологія машинобудуванн”; 05.03.01 –“Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”; 05.05.05.- “Підйомно-транспортні машини” (голова ради – д.т.н., проф. Гевко Б.М., вчений секретар к.т.н., доц. Данильченко Л.М.).

Організація навчального процесу на факультеті базується на сучасних навчальних планах підготовки фахівців усіх рівнів, які розроблені на основі освітньо-професійних програм з врахуванням регіональних  потреб. В навчальних планах впроваджені принципи неперервності і наскрізності фундаментальної, конструкторсько-технологічної, комп`ютерної, економічної, гуманітарної і правової підготовки студентів. Структура навчальних планів і програм узгоджена з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу на основі Болонського процесу. Такий підхід дозволяє вивчати, узагальнювати та застосовувати передовий досвід розвитку техніки і технології, конструкторської підготовки фахівців провідних закордонних і вітчизняних навчальних закладах. При цьому застосовується рейтингова система переходу студентів зі ступеню на ступінь. Такий підхід до організації навчального процесу забезпечує внутрішню і зовнішню конвертованість випускників факультету.

Невід`ємною складовою підготовки фахівців на факультеті була і залишається виховна робота. Концептуальними положеннями планування виховного процесу є принципи національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до змісту, організації та методів виховання. Головним учасником у виховному процесі залишається особистість викладача, педагога-наставника. Основний об`єм робіт у виховному процесі пов`язаний з індивідуальною роботою куратора (наставника) з студентським колективом. Цей вид роботи передбачає формування культури самовизначення, формування у особистості відчуття творця власного життя, вміння визначати життєві цілі, нести відповідальність за власні вчинки, формування загальнолюдських духовних та культурних цінностей.

На факультеті сформовано дієвий актив студентського самоврядування. Студенти факультету беруть активну участь в загально міських та університетських громадських заходах, в проведенні благодійних акцій, зборі добровільних пожертв. Студент Васильченко Р.О. за активну громадську позицію в 2005 р. нагороджений грамотою Тернопільської ОДА.

Щорічно в рамках університетської спартакіади “Здоров`я” студенти факультету здобувають призові місця з волейболу, плавання, міні футболу, шахів та ін. Студенти факультету неодноразово брали участь у міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Студенти  Брикайло О.В. та Дзендзель Н.Ю. є відповідно кандидатами в майстри спорту по біатлону та багатоборству.

Студенти факультету є активними учасниками наукових та науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів за участю державних управлінських структур, інституцій самоврядування, громадських та громадсько-політичних об`єднань. Таке спілкування допомагає готувати фахівців-механіків з числа громадян України, які розуміються на актуальних проблемах життя суспільства, процесі державотворення, інтеграції України в світові політичні процеси.

Випускники факультету працюють в багатьох структурних підрозділах університету. Це –  ректор д.т.н. проф. Ясній П.В., проректори  д.т.н., проф. Луців І.В., д.т.н., проф. Рогатинський Р.М., доц. Дячук С.Ф, декани: проф. Стухляк П.Д., доц. Дичковський М.Г., доц. Паливода Ю.Є., доц. Оксентюк А.О.; зав. кафедрами: проф. Луців І.В., проф. Ясній П.В., проф. Стухляк П.Д., проф. Пилипець М.І., доц. Закалов О.В., доц. Бакушевич І.В.

Нашими випускниками є колишній мер міста Тернополя
Кучеренко А.І., колишні генеральні директора ВАТ «ТеКЗ» Данильченко М.Г., Калайджан О.С., герой України, директор Каховського заводу електрозварювального обладнання Микитин Я.І., директори «Тернопільгаз» – Караванський О.І., «Тернопільміськгаз» – Бобрівець В.Л., «Збаражгаз» – Бабій Б.С., колишній генеральний директор Тернопільського заводу «Сатурн» – Дейнекін П.П., генеральний директор ВАТ «Ватра» – Щиренко В.В., директор ВАТ «Ватра-Посвіт» – Живчик Я.О., колишній директор заводу «Світлоприлад» – Байдак О.І., головний інженер ВАТ «Ватра» – Гуров І.А., помічник генерального директора ВАТ «ТеКЗ» по кадрах – Грицишин І.Я., начальник СКБ ВАТ «ТеКЗ» – Павлов Я.А., нач. патентного відділу ВАТ «ТеКЗ» – Безпальок А.П., голова обласного об’єднання «Тернопільмолоко» – Білоус М.А., генеральний директор ВАТ «Надзбруччя» – Сусук Б.Т., директор заводу безалкогольних напоїв – Свистун І.С., генеральний директор Тернопільського пивзаводу №1 – Чорній Б.А., директор Гусятинського коледжу ТДТУ – Зеленський К.В., зам. генерального директора заводу ім. Артема – Сімонов Б.І., працівник МЗС Російської федерації – Дяченко П.Я., радник Міністерства машинобудування Росії – Орлов О.М., керівники підприємств і фірм: Ворко Є.В., Дрозд В.І., Рудяк Ю.А., Рожук О.С., Глемба В.М., Назаров М.І., а також більшість головних спеціалістів та інженерно-технічних працівників ВАТ «ТеКЗ», «Ватра», «Оріон», «Сатурн» та багато інших.

Per aspera ad astra